top of page

Privacyverklaring

Versie 1.0, laatst gewijzigd op woensdag 31 maart 2021.

Voor meer info over GDPR zie de website van Chiro Nationaal

Chiro Sint-Katrien Steenhuize hecht belang aan de bescherming van je persoonsgegevens en respecteert je privacy.

In deze privacyverklaring krijg je heldere en transparante informatie over welke persoonsgegevens we verzamelen en hoe wij daarmee omgaan. We doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Chiro Sint-Katrien Steenhuize houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dat brengt mee dat wij:

 • De persoonsgegevens van onze leden en hun ouders verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor we ze opgevraagd hebben.

 • De verwerking beperken tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn.

 • Je uitdrukkelijke toestemming vragen als we die nodig hebben voor de verwerking van persoonsgegevens van leden of hun ouders.

 • Passende technische en organisatorische maatregelen genomen hebben om de beveiliging van de persoonsgegevens van onze leden en hun ouders te waarborgen.

 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dat nodig is voor de uitvoering van onze doeleinden (bv. verzekeringen, subsidies).

 • Op de hoogte zijn van je rechten wat je persoonsgegevens betreft, dat we je daarop willen wijzen en dat we die respecteren.

Identificatie Chiro Sint-Katrien Steenhuize

Chiro Sint-Katrien Steenhuize is een feitelijke vereniging en is lid van Chirojeugd-Vlaanderen vzw. De werking gaat door in Bergestraat 7, 9550 Herzele. De contactpersonen zijn groepsleiding: Rhune De Baere (+32 470 27 94 45, rhune1debaere@gmail.com) en Wout Petrus (+32 491 87 50 53, woutpetrus@gmail.com).

Verwerking gegevens

Als Chiro Sint-Katrien Steenhuize zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens.

 • Daarnaast treden wij op als verwerkers voor Chirojeugd Vlaanderen. Zij zijn op hun beurt verantwoordelijk voor de verwerking van de gegevens die aan ons gevraagd worden.

Als je nog vragen hebt over de verwerking van je gegevens, dan kan je contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Chiro Sint-Katrien Steenhuize

Bergestraat 7
9550 Herzele
chirosintkatrien@gmail.com

Chirojeugd Vlaanderen

Kipdorp 30
2000 Antwerpen
privacy@chiro.be

Verwerking door Chiro Sint-Katrien Steenhuize

Chiro Sint-Katrien Steenhuize verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden

Doeleinde
Rechtsgrond
Om te kunnen deelnemen aan de activiteiten van Chiro Sint-Katrien Steenhuize
Uitvoering overeenkomst
Om je via nieuwsbrieven en uitnodigingen te informeren over onze werking
Uitvoering overeenkomst
Om zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor de gezondheid van de leden
Uitvoering overeenkomst
Om subsidies te kunnen verkrijgen van de overheid
Wettelijke verplichting
Voor archiefdoeleinden
Gerechtvaardigd belang
Om jou op weg te helpen met het terugvorderen van lid- en kampgelden
Gerechtvaardigd belang
Om gebruik van de site te analyserenOm gebruik van de site te analyseren
Gerechtvaardigd belang
Om inzendingen te verwerken
Gerechtvaardigd belang

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens opvragen en opslaan:

 • Persoonlijke identiteitsgegevens: naam, voornaam

 • Contactgegevens: adres(sen), telefoonnummer(s), mailadres(sen)

 • Persoonlijke kenmerken: gender, geboortedatum, dieetvereisten

 • Kenmerken eigen aan de Chirowerking: AD-nummer, afdeling, deelname aan de werking, betaling lidgeld, betaling kampinschrijving, functies binnen de groep

 • Gezondheidsgegevens: dieet, inentingen, medicatie, eventuele ziektes of aandoeningen, bijzondere aandachtspunten voor leiding bij sociale omgang, bij sporten, bij hygiëne, aandoeningen of allergieën waar we tijdens de werking rekening mee moeten houden, toestemming om vrij verkrijgbare medicatie toe te dienen, contactgegevens huisdokter

 • Gezinssituatie: gezinssamenstelling, contacten in geval van nood

 • Aansluitgegevens: aangesloten ziekenfonds

 • Financiële gegevens: bankrekeningnummer en financiële tegemoetkomingen

 • Afbeeldingen: foto's gemaakt tijdens activiteiten en evenementen

 • Als bezoeker van onze websites of gebruiker van onze apps: identificatiegegevens zoals gebruikersnaam, IP-adres, cookies en verbindingsgegevens

Door je kind in te schrijven in de Chiro geef je als ouder en/of als wettelijk vertegenwoordiger van minderjarige leden toestemming voor de verwerking van de gegevens van het kind.

Verwerking door Chirojeugd Vlaanderen

Chirojeugd Vlaanderen verwerkt persoonsgegevens van leden en hun ouders voor de volgende doeleinden en op basis van volgende rechtsgronden.

Doeleinde
Rechtsgrond
16+: om het gratis ledentijdschrift op te sturen
Uitvoering overeenkomst
Om subsidies te kunnen verkrijgen van de overheid
Wettelijke verplichting
Voor archiefdoeleinden
Gerechtvaardigd belang
Om zo goed mogelijk zorg te kunnen dragen voor de gezondheid van de leden tijdens de werking
Uitvoering overeenkomst
Als dienstverlening voor de lokale groepen, zodat zij hun ledenadministratie op een veilige en correcte manier kunnen opvolgen
Uitvoering overeenkomst
Om de leden te kunnen laten verzekeren
Uitvoering overeenkomst

Verstrekking aan derden

De gegevens die je aan ons bezorgt, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dat noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het opslaan van gegevens die we nodig hebben voor onze werking.

 • Het opmaken en verspreiden van nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 • De hosting van onze website.

 • Het meten van onze bezoekersgegevens aan onze website.

Daarnaast kan een lokale overheid gegevens opvragen binnen het kader van een subsidie- en/of veiligheidsreglement.

Bewaartermijn

Chiro Sint-Katrien Steenhuize bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor ze ons bezorgd zijn of dan wettelijk vereist is.

Beveiliging van de gegevens

We hebben passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Voor de eigen ledenadministratie hebben we een online platform. Toegang tot dat platform wordt verleend op basis van een persoonlijke login én specifieke gebruikersrechten. Iedereen met zo’n login draagt er zorg voor dat niemand die kan misbruiken om onrechtmatig toegang te krijgen.

 • Voor de aansluiting stelt Chirojeugd Vlaanderen een online Groepsadministratieportaal ter beschikking. Toegang tot dat portaal wordt verleend op basis van een persoonlijke login én specifieke gebruikersrechten. Iedereen met zo’n login draagt er zorg voor dat niemand die kan misbruiken om onrechtmatig toegang te krijgen.

 • Iedereen die namens Chiro Sint-Katrien aan de ledenadministratie kan, houdt zich aan de afspraken die daarover gemaakt zijn binnen de leidingsploeg.

 • Gegevens die op papier bijgehouden worden, zoals de medische fiches, houden we bij in een aparte map waar enkel de bevoegde leiding toegang toe heeft.

 • Als we bepaalde gegevens digitaal opslaan, bijvoorbeeld in de vorm van een leden- of deelnemerslijst, dan gebeurt dat altijd op zo’n manier dat enkel bevoegde personen er toegang toe kunnen krijgen.

Je rechten op vlak van persoonsgegevens

 

Je hebt recht op inzage, correctie, aanpassing van de contactformaliteiten en verwijdering van de persoonsgegevens die we van jou of je kind ontvangen hebben. Voor contactgegevens in te kijken volstaat een mailtje naar chirosintkatrien@gmail.com. Correcties of verwijderingen die wij uitvoeren, worden automatisch doorgegeven aan Chirojeugd Vlaanderen.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kan je daarvoor contact opnemen met ons of met het aanspreekpunt Privacy van Chirojeugd Vlaanderen.

Je hebt altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Privacycommissie. Dat is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Wijziging privacyverklaring

Chiro Sint-Katrien Steenhuize kan haar privacyverklaring aanpassen. Dat wordt via www.chirosteenhuize.com aangekondigd.

bottom of page